massagepraktijk, Deventer, sportmassage, ontspanningsmassage, seniorenmassage
SportOntspanningZorgZakelijke dienstverleningTarievenEstherContactHome

Privacyverklaring

Op deze pagina leest u onze privacyverklaring en tevens ook onze huisregels.
Bij het verlenen van onze diensten in onze praktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Huisregels

 • Bent u onder behandeling van een arts of specialist, informeer dan voorafgaand aan de eerste behandeling of u zich mag laten behandelen.
  Bij uw eerste bezoek worden u vragen gesteld rondom uw medische/psychische conditie om zo contra-indicaties (omstandigheden waardoor er niet behandeld mag worden) uit te sluiten.

 • Bij twijfel over een bepaalde aandoening wordt de behandeling gestaakt en wordt u doorverwezen naar een arts.

 • Uw persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.

 • Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van een behandeling indien u relevante informatie omtrent uw gezondheid achterhoudt. Ook nadelige gevolgen t.g.v. het niet opvolgen van herstelbevorderende adviezen valt buiten mijn verantwoordelijkheid.

 • In de praktijk worden geen erotische massages uitgevoerd.

 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.

 • Annuleren van een afspraak is kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor aanvang, hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor afspraken op maandag is de uiterlijke annuleringstijd de vrijdag ervoor.

AVG

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Esther Klasen
Eigenaar Massagepraktijk ‘In goede handen’
Brinkgreverweg 122
7413 AG Deventer

T: 06 40 22 11 37
info@estherklasen.nl
K.v.K. 08169679

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens
Esther Klasen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Registratienummer zorgverzekeraar
 • Behandelverslagen

Doeleinden
Esther Klasen verwerkt deze gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Declaraties indienen bij uw zorgverzekeraar
 • Het versturen van facturen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het monitoren van de behandelingen

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een behandeling. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Hiervoor kunt u denken aan uw zorgverzekeraar wanneer deze hierom vraagt.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Nederland.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn voor uw behandeling(en) bij Massagepraktijk ‘In goede handen’.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Onze website is beveiligd middels SSL en ook het versturen van gegevens middels het contactformulier gebeurd via SSL.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt die anonieme gebruikersstatistieken meten.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Esther Klasen
Brinkgreverweg 122
7413 AG Deventer
info@estherklasen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer info.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

De praktijk voor menselijke zorg en aandacht, een vakbekwame behandeling en gedegen advies
Brinkgreverweg 122, 7413 AG Deventer T 06 40 22 11 37 info@esthergreve.nl